Maszyna do cięcia styropianu - wypożyczalnia

Oferujemy możliwość wypożyczenia maszyn do cięcia styropianu na preferencyjnych warunkach. W ofercie naszej wypożyczalni znajdują się przecinarki, gilotyny, maszyny do cięcia styropianu marki HOT-CUT w wersjach Hot-Cut 102, Hot-Cut 113 i Hot-Cut 132.

Cena za wypożyczenie bez względu na wersję:

− 1 doba – 70 zł − 2 doby – 120 zł − 3 doby – 180 zł − 4 doby – 200 zł − 5 dób – 250 zł − 6 dób – 300 zł − 7 dób – 350 zł − 8 dób – 360 zł − 9 dób – 405 zł − 10 dób – 450 zł

Inne terminy ustalane indywidualnie.

Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.

Kaucja płatna przy odbiorze 600 zł.

 

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do nas: 720 015 015logo hut-cut

 

 

 

REGULAMIN WYNAJMU URZĄDZEŃ DO CIĘCIA STYROPIANU I STYRODURU HOT-CUT

(PDF)

 

Wynajmujący Firma MASZYNY DO CIĘCIA STYROPIANU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rudna 14, 41-214 Sosnowiec, NIP: 6443551802 zawiera z Najemcą następującą umowę najmu:

§1.

Firma MASZYNY DO CIĘCIA STYROPIANU sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul.Rudna 14, 41-214 Sosnowiec oddaje do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę, w dokumencie wydania urządzenia, Maszynę do cięcia styropianu Hot-Cut 102, Hot-Cut 113 lub Hot-Cut 132 wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. Firma AS Dystrybucja udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji, co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

§2.

Najemca zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. Firma AS Dystrybucja zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

§3.

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie, jeżeli adres używania przedmiotu najmu będzie inny niż adres zameldowania Najemcy, należy podać dokładny adres używania przedmiotu najmu. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę Firmy AS Dystrybucja oraz jest zobowiązany do informowania Firmy AS Dystrybucja o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. Firma AS Dystrybucja uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

§4.

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Firmą AS Dystrybucja za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nieleżących po stronie Firmy AS Dystrybucja w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

§5.

W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w §4, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu Firmę AD Dystrybucja oraz organy ścigania.

§6.

Firma AS Dystrybucja zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez Firmę AS Dystrybucja odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować Firmę AS Dystrybucja niezwłocznie. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie Firmy AS Dystrybucja , to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do Firmy AS Dystrybucja.

§7.

Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie się jedynie oddanie Firmie AS Dystrybucja przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez Firmę AS Dystrybucja oraz wystawienie przez nią paragonu lub faktury VAT

§8.

Wypożyczenie następuje po wpłaceniu kaucji gotówką lub przelewem przez Najemcę. Po zwrocie urządzenia kaucja zostaje zwrócona, pomniejszona o kwotę należną za wypożyczenie oraz wartości ewentualnych uszkodzeń.

§9.

Najemca nie może bez zgody Firmy AS Dystrybucja przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Firmy AS Dystrybucja, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.

§10.

W przypadku chęci odkupienia urządzenia przez Najemcę, kwota należna za wypożyczenie urządzenia nie jest odliczana od wartości urządzenia.

§11.

  1. Firma AS Dystrybucja uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem;
  • b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;

§12.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

§13.

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

§14.

Sprawy nieunormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§15.

Niniejsza umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemcę podpisu na dokumencie wydania przedmiotu najmu.